Translation

English
Code of Conduct
16/150
Key English Serbian State
Code of Conduct Правила понашања
Community Guidelines Смернице заједнице
Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else. Бити умешан у заједници елемнтарија је невероватно искуство; постајете део нечег великог, сарађујете са људима из целог света, и помажете људима да њихови рачунари постану изврсни. Међутим, са тим долази одговорност која прати унапред одређени скуп правила који осигурава најбољу средину за све припаднике. Очекује се да следећа правила морају бити поштована у било ком тренутку укључења у рад заједнице, било на Слеку, ГитХабу, на сајту заједнице елементарија, лично, или било где другде.
I. Respect I. Поштовање
Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance. Поштовање других је од изузетног значаја. Молимо вас да поштујете људе и њихова мишљења, лична искуства и идеје. Заједница елементарија није место за упућивање било каквих неучтивих и увредљивих примедби. Када критикујете, учините то конструктивно и са поштовањем. Лични напади се не толеришу. Када добијете конструктивну критику, узмите је у обзир и захвалите се особи која вам је упутила, без обзира на ваш став.
II. Content II. Садржај
The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it. Заједница елементарија је састављена од хиљада корисника различитих узраста, веровања и нивоа зрелости. Због тога, морате бити свесни садржаја који створите и примедби које направите. Голотиња, вишак вулгарности, политички садржај, верски садржај, или неприкладан садржај не треба да се појави у вези са елементаријем. На крају крајева, модератори елементарија имају коначну реч о томе шта представља неприкладан садржај. Ако сте у недоумици, размотрите да ли је то нешто што би показали у соби пуној људи, укључујући децу и баке из целог света. Ако сте неодлучни, не ради то.
Screenshots shared in elementary-moderated communities should not contain themes that imitate another OS, photos or illustrations objectifying an individual, or content that otherwise violates our Code of Conduct. Снимци екрана који се деле у заједницама елементарија са умереним управљањем не треба да садрже теме које опонашају мотиве другог ОС-а, као ни фотографије или цртеже који отелотворују неку особу, нити било какав садржај који крши наша Правила понашања.
III. Rumors and Speculation III. Гласине и сплеткарење
While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light. Док брза и узбудљива природа елементарија доприноси жељи ширења гласина или сплеткарења, избегавајте то. Говорити о будућим плановима је у реду, али кад то није проверена чињеница, обележите то као лично сплеткарење или не расправљајте о томе. Ширење нетачне информације може бити штетно за заједницу, посебно ако се шири у негативном светлу.
IV. Helpful Discussion IV. Корисна расправа
elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present. елементари погоне појединци који заједно у своје слободно време стварају нешто посебно. Важно је да поштујете ту чињеницу и да увек покушате да допринесете здравој, корисној расправи. Ако сте на састанку, држите се теме и останите мирни, осим ако немате нешто корисно што се односи на непосредну расправу. Ако коментаришете на сајту, водите расправу у вези са садржајем уноса журнала или одговорите на тему. Ако учествујете у расправи усмереној на развој, као што је проблем трагача, захтев за повлачењем, дописна листа, ИРЦ или Слек, не стварајте непотребну буку темама које се не односе на развој; ово само одводи расправу у други смер и мути дневнике за програмере који не могу бити присутни.
As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user. Као заједница превасходно заснована на мрежи, важно је да избегнемо потенцијално негативне аспекте Интернета. Не тролујте; започињање борбе или давање примедби са јединим циљем да некога направите лудим је детињасто и неприхватљиво. Спам је такође неприхватљив; ту спада постављање веза ка небитним сајтовима и непрестано постављање веза ка истом. Ако неко тролује или спамује, занемарите и означите га.
V. Avoiding Conflict V. Избегавање сукоба
If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment. Ако осетите да неко—било да је реч о новом или дугогодишњем сараднику—постаје непристојан, љубазно му ставите до знања. Повлачење пред проблемима пре њиховог слагања је пресудно. Свако има своју улогу у помагању да комуникација тече несметано у нашем (понекад изазовном) јединственом радном окружењу.
Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting. Слично томе, увек настојте да будете професионални, тачни и са поштовањем када комуницирате или када помињете друге пројекте, компаније или људе. Запамтите да се ваше речи и деловања могу доживети као речи шире заједнице елементарија. Иако конструктивна критика може бити корисна, увек јој приступите са позитивне стране и никада погрешно не представљајте или не клеветајте—ако нисте сигурни, ако погрешите или ако сте нешто пропустили.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
_lang/sr/code-of-conduct.json, string 1