Translation

English
Code of Conduct
18/150
Key English Turkish State
Code of Conduct Kullanım Kuralları
Community Guidelines Topluluk Kuralları
Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else. Elementary topluluğuna dahil olmak harika bir deneyimdir; büyük ve insanlarla paylaşım içinde olan bir şeyin parçası haline gelirsin ve insanların bilgisayarlarını harika hale getirmelerine yardımcı olursun. Yine de bu, dahil olan herkese en iyi ortamı sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş birtakım kurallara uyma sorumluluğunu beraberinde getirir. Aşağıda belirtilen kurallara, topluluğa dahil olduğun her an için Slack, GitHub veya herhangi bir elementary topluluğu içinde, yüzyüze ve her yerde uyman beklenir.
I. Respect I. Saygı
Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance. Başkalarına saygı göstermek her şeyden önemlidir. İnsanlara ve onların görüşlerine, kişisel deneyimlerine, gizlilik ve fikirlerine saygı gösterdiğinizden emin olun. Elementary topluluğu, her ne sebeple olursa olsun saygısız ve yaralayıcı sözler sarf etmek için bir yer değildir. Bir eleştiri yaparken saygıyla ve yapıcı bir şekilde yaklaşın. Kişisel saldırılara müsamaha gösterilmez. Yapıcı bir eleştiri aldığınızda duruşunuz ne olursa olsun, bu eleştiriyi dikkate alın ve eleştriyi yapan kişiye katkısından dolayı teşekkür edin.
II. Content II. Kapsam
The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it. Elementary topluluğu farklı yaştan, inançtan ve olgunluk düzeyinden binlerce insandan oluşmaktadır. Bu sebepten ötürü paylaştığın içerik ve yaptığın değerlendirmeler konusunda dikkatli olmalısın. Çıplaklık, ölçüsüz kabalık, politik içerik, dini içerik veya uygunsuz içerik elementary ile ilişkili bir şekilde görünmemelidir. Nihayet, elementary yöneticileri neyin uygunsuz içerik teşkil ettiğini söyleme konusunda son söze sahiptir. Şüphe halinde bunun, dünyanın dört bir yanından çocuk ve büyükannelerle dolu bir odada göstermek isteyeceğin bir şey olup olmadığını düşün. Kararsızsan paylaşma.
Screenshots shared in elementary-moderated communities should not contain themes that imitate another OS, photos or illustrations objectifying an individual, or content that otherwise violates our Code of Conduct. Elementary yönetimindeki topluluklarda paylaşılan ekran görüntüleri başka bir işletim sistemini taklit eden temalar, resimler ya da bir şahsi birşeyi nesnelleştiren; yada Etik Kurallarımızı çiğneyen içerik içermemelidir.
III. Rumors and Speculation III. Söylentiler ve Spekülasyon
While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light. Her ne kadar elementary'nin hızlı ve heyecanlı doğası dedikodu ve spekülasyon yayma istediği oluştursa da, bundan kaçının. Gelecek planlarını tartışmakta bir sorun yok, ancak doğrulanmamış bilgiler söz konusu olduğunda, bunları kişisel spekülasyon olarak açıkça belirtin veya hiç tartışmayın. Gerçek ve doğru olmayan bilgiler topluluğa zarar verebilir. Özelliklede olumsuz bir etki ile yayılırlarsa.
IV. Helpful Discussion IV. Yararlı Tartışma
elementary is powered by individuals coming together in their free time to create something special. It’s important to respect that fact and to always try to contribute to healthy, helpful discussion. If in a meeting, keep on-topic and stay quiet unless you have something helpful that pertains to the immediate discussion. If commenting on the website, keep the discussion related to the content of the Journal entry or Answer topic. If participating in a developer-oriented discussion such as an issue tracker, pull request, mailing list, IRC, or Slack, do not create unnecessary noise by discussing non-development topics; this only derails the discussion and muddies up the logs for developers who may not be present. elementary boş zamanlarında bir araya gelerek gerçekten harika bir şey oluşturmak isteyen kişiler tarafından desteklenir. Bu gerçeğe saygı duymak önemlidir ve her zaman sağlıklı ve yardımcı olacak tartışmalara katkıda bulunun. Bir toplantı ise konudan sapmayın ve o andaki tartışmaya katkıda bulunacak bir şeyiniz varsa konuşun. Websitesine yorum yaparken ise tartışmayı içeriğe veya cevap konusuna uygun tutun. Geliştirici odaklı bir tartışma ise, sorun takibi, pull request, e-posta listesi, IRC veya Slack gibi, geliştirme dışı konulardan konuşup gereksiz gürültü oluşturmayın. Bu sadece tartışmanın yönünü bozar ve o anda mevcut olmayan geliştiriciler için günlükleri karmaşıklaştırır.
As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user. Öncelikli olarak çevrimiçi tabanlı topluluk olarak, Internet'in potansiyel olumsuz etkilerinden kaçınmalıyız. Trollamayın; sırf birini kızdırmak için kavga başlatmak veya imalarda bulunmak çocukça ve kabul edilemez. Ayrıca Spam de kabul edilemez. Bunlar alakasız sitelere verilen bağlantılar veya sürekli aynı siteye verilen bağlantılar olabilir. Eğer biri böyle aktivitelerde bulunuyorsa onu göz ardı edin ve bildirin.
V. Avoiding Conflict V. Çatışmadan Kaçınma
If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment. Eğer biri, yeni olsun uzun süredir katkıda bulunuyor olsun, kaba davranıyorsa, kibarca kendisine bildirin. Sorunlar büyümeden önlerine geçmek önemlidir. Bu benzersiz (bazen zor) iş ortamımızda iletişimin sorunsuz akmasında herkesin oynayacağı bir rol vardır.
Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting. Benzer şekilde, diğer insanlardan, şirketlerden veya projelerden bahsederken her zaman profesyonel, doğru ve saygılı olmaya çalışın. Unutmayın, sözleriniz bütün elementary topluluğunun düşüncesiymiş gibi algılanabilir. Her ne kadar yapıcı eleştiriler faydalı olsa da, her zaman olumlu yönden yaklaşın ve asla iftira atmayın, hatalı sunmayın.

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Website / code-of-conductTurkish

Code of Conduct
DavrKullanışm Kuralları
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/code-of-conduct.json, string 1