Translation

English
Desktop
10/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Learning the Basics Det grunnleggende
Learn about the elementary OS desktop and how to navigate windows, workspaces, and more. Lær mer om elementary OS-skrivebordet og hvordan du navigerer vinduer, arbeidsområder, og mer.
Desktop Skrivebord
The elementary OS desktop consists of two elements: the Panel and the Dock. You can customize the desktop wallpaper by secondary-clicking the desktop—right click on a mouse, or two-finger tap on a touchpad. You can also change the desktop's look and behavior from <strong><a href="#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong>. elementary OS består av to elementer: Panel og Dokk. Du kan tilpasse bakgrunnen ved sekundærklikk fra skrivebordet—høyreklikk på en mus, eller trykk med to fingre på en pekeflate. Du kan også endre skrivebordets utseende og oppførsel fra <strong><a href="#system-settings">Systeminnstillinger</a></strong>→<strong>Skrivebord</strong>.
Panel Panel
At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the System Indicators. På toppen av skrivebordet finnes et panel. På venstre har du programmenyen, og i midten har du dato og tid, og til høyre finnes systemindikatorer.
Applications Menu Programmenyen
Date &amp; Time Dato og tid
System Indicators Systemindikatorer
The Panel Panelet
To open or search for installed apps, select <strong>Applications</strong> on the Panel. You can page through your apps by scrolling on a mouse, swiping with two fingers on a touchpad, or by using the pager dots at the bottom. You can also use the view switcher at the top to switch between showing your apps in a grid or a categorized list. For å åpne eller å søke etter installerte programmer, kan du velge <strong>Programmer</strong> fra panelet. Du kan bla gjennom programmer ved å rulle på en mus, dra med to fingre på en pekeskjerm, eller ved å bruke sideinndelingsdottene på bunnen. Du kan også bruke visningsbytteren på toppen for å bytte mellom programmene dine i et rutenett eller kategorisert liste.
Start typing in the Applications Menu to search your apps by name or by keyword. Searching will also display app actions and System Settings. For example, by searching you can: Skriv noe i programmenyen for å søke etter programmene dine ved navn eller nøkkelord. Søk vil også vise programhandlinger og systeminnstillinger. For eksempel kan du søke slik:
<strong>Shut Down</strong> or <strong>Restart</strong> your device <strong>Skru av</strong> eller utfør <strong>omstart</strong> av enheten din
<strong>Compose Message</strong> with Mail <strong>Forfatt meldinger</strong> med E-post
Open a <strong>New Incognito Window</strong> in Web Åpne et <strong>nytt inkognito-vindu</strong> i Nettleser
Calculate quick math operations like <strong>23 * 5</strong> Regn ut enkle matteoperasjoner som <strong>23 * 5</strong>
Take a <strong>Screenshot of the Current Window</strong> Utfør en <strong>skjermavbildning av nåværende vindu</strong>
Find specific settings like <strong>Keyboard → Layout → Compose Key</strong> Finn spesifikke innstillinger som <strong>Tastatur → Oppsett → Komponerings-tast</strong>
Component Translation Difference to current string
This translation Needs editing Website/docs-learning-the-basics
The following string has the same context and source.
Needs editing Website/get-involved

Loading…

Desktop
Skrivebord
a year ago
Desktop
Skrivebord
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Skrivebord".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/docs/learning-the-basics.json, string 3