Translation

English
Notifications: Toggle Do Not Disturb mode
37/410
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Time and date Tid og dato
Indicators Indikatorer
Applications Menu Programmenyen
On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting <strong>Applications</strong> opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view. På venstre side av panelet har du programmenyen. Trykker du på <strong>Programmer</strong> åpnes menyen med alle dine installerte programmer. Du kan vise flere sider med programmet ved bruk av sideinndelingen på bunnen, eller ved å rulle. Du kan også bruke visningsvelgeren på toppen for å bytte mellom rutenett og kategorivisning.
You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include: Du kan søke etter programmer ved navn eller nøkkelord, og utføre tilknyttede handlinger. Du kan også søke etter systeminnstillingsoppføringer. Noen av handlingen du finner i søket er:
Shut Down and Restart Avstenging og omstart
Compose Message Forfatting av melding
New Private Browsing Window Nytt privat nettlesingsvindu
Math operations (example: 23 * 5) Matteoperasjoner (eksempelvis: 23 * 5)
To open the Applications Menu with the keyboard, press <kbd>&#8984;</kbd> + <kbd>Space</kbd>. For å åpne programmenyen med tastaturet kan du trykke <kbd>&#8984;</kbd> + <kbd>Mellomrom</kbd>.
On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session and device, i.e. network connections, battery, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions. På høyre side av panelet har du ikoner kalt «indikatorer». Disse forteller deg om nåværende status for din økt og enhet, altså nettverkstilknytninger, batteri lydinngang og -utgang, merknader, osv. Å velge en indikator viser mer info og relaterte handlinger.
A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions: Midtklikk eller trefingerstrykk på en indikator gir deg følgende hurtighandlinger:
Sound: Toggle mute for the current output Lyd: Veksle forstumming av nåværende utgang
Bluetooth: Toggle Bluetooth on or off Blåtann: Skru Blåtann på eller av
Power: Hide/show the percentage of battery remaining Energi: Skjul/vis antall prosent gjenstående batteri
Notifications: Toggle Do Not Disturb mode Merknader: Skru av på «Ikke forstyrr»
Session: Show the Shut Down dialog Økt: Vis «Slå av»-dialogen
The Dock Dokken
At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open. På bunnen av skrivebordet ligger dokken. Den inneholder dine favorittprogrammer og programmer som er åpne.
The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose <strong>Keep in Dock</strong>. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck <strong>Keep in Dock</strong>. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them. Innholdet i <em>dokken</em> lar seg enkelt tilpasse. For å legge til et program der, dra og slipp det fra programmenyen eller høyreklikk på et programikon og velg <strong>Behold i dokk</strong>. For å fjerne et program fra <em>dokken</em> kan du dra det ut derfra og slippe det på en tom plass på skrivebordet, eller høyreklikke på <em>ikonet</em> og fjerne avhuking for <strong>Behold i dokk</strong>. Rekkefølgen i <em>dokken</em> kan du endre ved å dra og slippe ting dit du vil.
By default, the dock hides off the bottom of the desktop when an app is maximized. Simply move your mouse to the bottom center of the desktop to reveal the dock. Som forvalg skjuler dokken seg på bunnen av skrivebordet når et program maksimeres. Flytt pekeren nederst på bunnen av skjermen for å avsløre dokken.
You can customize the dock's behavior through <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong> → <strong>Dock</strong>. Du kan tilpasse dokkens oppførsel gjennom <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeminnstillinger</a></strong> → <strong>Skrivebord</strong> → <strong>Dokk</strong>.
App Windows Programvinduer
Apps exist in their own windows which can be closed, maximized, or moved around. Programmer finnes i sine egne vinduer som kan lukkes, maksimeres og flyttes rundt.
When you open an app, its window appears on the desktop. Each app typically has three areas: the window buttons, a toolbar, and the contents of the app. Når du åpner et program, vises dets vindu på skrivebordet. Hvert program har typisk tre området: vindusknappene, en verktøylinje, og innholdet i programmet.
Header Bar Tittelfeltet
Many apps have a Header Bar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons. Mange programmer har et tittelfelt på toppen av programmet. Dette feltet inneholder de vanligste navigasjonselementene for programmet, pluss vindusknappene.
You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the Header Bar, including on buttons. Du kan flytte vinduet et program er i ved å dra det rundt på skrivebordet etter tittelfeltet, inkludert til knapper.
HeaderBar Tittelfelt
Window Buttons Vindusknapper
An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full desktop or not. You can also drag a window to the top of the desktop or double-click its header bar to maximize, and drag from the top or double-click the header bar to unmaximize. Vindusknappene for et program er å finne i dets topphjørner. Lukkingsknappen er til venstre og maksimeringsknappen er til høyre. Å trykke på lukkeknappen vil lukke programmets vindu. Å trykke på maksimeringsknappen veksler hvorvidt programmer bruker all ledig plass på skrivebordet eller ikke. Du kan også dra et vindu til toppen av skrivebordet eller dobbeltklikke dets tittellinje for å maksimere, og dra fra toppen eller dobbeltklikke tittelfeltet for å oppheve maksimering.

Loading…

Notifications: Toggle Do Not Disturb mode
Merknader: Skru av på «Ikke forstyrr»
6 months ago
Notifications: Toggle Do Not Disturb mode
Merknader: Skru av på «Ikke forstyrr»
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Merknader: Skru av på «Ikke forstyrr»".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/docs/learning-the-basics.json, string 23