Translation

English
Translation Guide
21/170
Key English Serbian State
Translation Guide Упутство за превођење
Localizing our website and apps is a very important part of making elementary OS available to as many people as possible. Instead of relying solely on an internal translation team, we use crowdsourcing so that anyone can submit translations with little to no technical knowledge. In order to keep our voice consistent across the entire platform, and to help new translators get started, we’ve put together this translation guide. Локализовање нашег веб сајта је веома важан корак ка омогућавању доступности елементари ОС-а што већем броју људи. Уместо да се само ослањамо на унутрашњи преводилачки тим, такође користимо колективни развој, омогућавајући тако и онима који немају или имају веома мало техничког знања да додају свој превод. Да би наш глас био доследан кроз целу платформу и да бисмо могли помоћи новим преводиоцима да крену са послом, саставили смо ово упутство за преводиоце.
Steps to Begin Translation Кораке да почнете са превођењем
Our apps and website are translated through Weblate: A libre web-based translation management system. In order to submit translations, you should: Наши програми и веб сајт се преводе на Веблејту: Слободном веб-заснованом систему управљања превођењем. Да бисте могли да предате преводе, треба да:
Have a Имате
Weblate account Веблејт налог
Set your Поставите
language preferences језик на који желите да преводите
Browse our Разгледајте наше
translatable projects пројекти за превођење
Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>. Након што изаберете пројекат, можете доставити предлоге за ниске које још нису преведене, или предложити измене у нискама које су већ преведене. Ти предлози ће бити оцењени од стране чланова преводилачког тима који ће затим изабрати предлог који највише одговара. За више информација о Веблејту, можете погледати његову <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">документацију</a>.
By default, you're only able to suggest translations. If you would like to get permissions to save translations, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">join the translators Slack</a> and message an admin your Weblate username and what language you want to translate. За сада, можете само да предлажете преводе. Ако желите да добијете дозволу да сачувате преводе, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">приступите Слеку преводилаца</a> и пошаљите администратору поруку са вашим Веблејт корисничким именом и на који језик желите да преводите.
When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute. Приликом превођења можете се наћи у ситуацији где ћете морати да се одлучите за један од неколико начина за једну ствар. У тим приликама упућујемо се на Убунтуов <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">општи водич за преводиоце</a>, а за језику особене проблеме, пратимо Убунтуове <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">смернице преводилачког тима</a>. Праћење тих смерница осигурава уједначеније преводе, док допуштају свакоме да доприноси.
If you don't want to translate using Weblate, or want to make a lot a changes at once, you can also translate offline. To do so: Ако не желите да преводите користећи Веблејт, или желите да направите много измена одједном, тада можете такође преводити ван мреже. Да то урадите:
Go to a project you want to translate Идите на пројекат који желите да преводите
Choose your language Изаберите језик

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
9 months ago
Translation file
_lang/sr/docs/translation-guide.json, string 1