Translation

English
Be a Part of Something Bigger
31/290
Key English Catalan State
Be a Part of Something Bigger Formeu part de quelcom més gran
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Tot el que fem és 100 % de codi obert i desenvolupat en col·laboració amb persones d'arreu del món. Fins i tot, si no sou programador, podeu involucrar-vos-hi i marcar la diferència.
Funding Finançament
Translations Traduccions
Support Assistència
Web Web
Desktop Escriptori
Design Disseny
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Amb l’ajuda dels nostres usuaris i fans, hem pogut passar d’un grup reduït de voluntaris apassionats a una empresa minúscula però sostenible. Cada mica de suport ens ajuda a millorar el sistema operatiu i a abordar problemes encara més ambiciosos.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Financeu directament l'elementary i aconseguiu una insígnia al perfil de GitHub per mostrar el teu suport. Els patrocinadors de GitHub no cobren cap quota; per tant, és una manera fantàstica de fer que la vostra contribució vagi més enllà.
Sponsor on GitHub Patrocina al GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. El Patreon funciona com una campanya de finançament col·lectiu en curs. Trieu un import per contribuir-hi cada mes per ajudar-nos a assolir els nostres objectius. A més, obteniu recompenses exclusives i llegiu contingut exclusiu abans d'hora.
Back on Patreon Ajuda amb el Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Utilitzeu una targeta de crèdit, dèbit o un compte Paypal. Podeu triar un pagament únic o establir pagaments recurrents.
Use PayPal Useu PayPal

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/ca/get-involved.json, string 1