Translation

English
World map
10/100
Key English Czech State
Sponsor on GitHub Sponzor na portálu GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon funguje jako průběžná crowdfungingová kampaň. Zvolte částku, kterou chcete přispět každý měsíc a pomozte nám dosáhnout našich cílů. Plus získejte exkluzivní odměny a dříve se dostaňte k exkluzivnímu obsahu.
Back on Patreon Podpořit na Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Jednoduše použijte debetní/kreditní kartu nebo účet PayPal. Můžete si zvolit jednorázovou platbu nebo nastavit opakované platby.
Use PayPal Použít službu PayPal
PayPal - The safer, easier way to pay online! PayPal – jednodušší a bezpečnější způsob, jak platit přes Internet!
Liberapay Liberapay
Set up a recurring contribution through Liberapay, the open source and non-profit funding platform. Nastavte si opakované příspěvky prostřednictvím Liberpay – open source a nevýdělečné platformy pro financování.
Contribute with Liberapay Přispět prostřednictvím Liberpay
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages. elementary OS je vytvářen a používán lidmi z celého světa – pomozte nám jejich zážitek udělat ještě lepší díky překladům do dalších jazyků.
Both elementary OS and our website are openly translated using an online platform called Weblate. Jak elementary OS, tak i naše stránky jsou otevřeně překládány pomocí online platformy zvané Weblate.
Learn More Zjistit více
Join Chat Připojit se k chatu
Suggest Translations Doporučit překlady
World map Mapa světa
Question & Answer Otázky a odpovědi
Stack Exchange is a Q&A website built around finding the best answers to common questions. Anyone can create an account to start asking and answering. Stack Exchange je Q&A síť navržená pro nalezení nejlepších odpovědí na časté otázky. Kdokoliv si může vytvořit účet a začít se ptát a odpovídat.
New Questions Nové otázky
Unanswered Questions Nezodpovězené otázky
Documentation Dokumentace
elementary provides basic documentation for both users and developers. All of our documentation is written in Markdown and hosted on GitHub, so submitting a change or a new section is a piece of cake. elementary poskytuje základní dokumentaci jak pro uživatele, tak i pro vývojáře. Veškerá naše dokumentace je psaná ve formátu Markdown a je hostovaná na portálu GitHub, takže nahrávání změn nebo vytvoření nové sekce je hračka.
Learning the Basics Guide Příručka pro naučení se základům
Developer Docs Vývojářská dokumentace
Web Development Vývoj pro Web
Our website is built using HTML, CSS, PHP, and JavaScript. We're always looking for people experienced in those areas who would like to contribute and make it even better. Náš web je tvořený pomocí HTML, CSS, PHP a JavaScriptu. Stále hledáme lidi, kteří mají v této oblasti zkušenosti a chtěli by se zapojit a udělat jej ještě lepším.
Report a Website Issue Nahlásit problém s webem
Fork the Website on GitHub Upravit web na portálu Github
Desktop Development Vývoj desktopového prostředí
Our desktop environment and all its apps are built using Vala, GTK, Granite, and a number of other open libraries. We host all of our code and do all development on GitHub. If you've never developed for elementary OS before, we recommend you check out our Developer guide. Naše desktopové prostředí a veškeré jeho aplikace jsou vytvořeny s použitím Vala, GTK, Granite a množství dalších otevřených softwarových knihoven. Veškeré námi vytvářené zdrojové kódy hostujeme a vyvíjíme na portálu Github. Pokud jste pro elementary OS zatím nevyvíjeli, doporučujeme nahlédnout do naší příručky pro vývojáře.
Developer Guide Příručka pro vývojáře

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/cs/get-involved.json, string 26