Translation

English
Get Involved with elementary OS
27/310
Key English Czech State
Help out by tracking down issues and reporting them. Or help by confirming, clarifying, and cleaning up existing issues. Pomozte sledováním problémů a jejich nahlašováním. Nebo pomozte potvrzováním, vyjasňováním a čištěním stávajících hlášení.
Read the Guide Přečíst si příručku
Fix issues Opravit problémy
Contribute to elementary OS by fixing issues, improving functionality or implementing new features. Přispějte do elementary OS opravováním chyb, vylepšováním funkcí nebo implementací funkcí.
Bitesize Issues Bitesize problémy
Create apps Vytvářet aplikace
Improve the overall elementary OS ecosystem and earn money by creating great new apps for AppCenter. Vylepšujte celkový ekosystém elementary OS a získávejte peníze vytvářením skvělých nových aplikací pro Centrum aplikací.
Publish on AppCenter Publikovat v Centru aplikací
Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow. Náš tým designérů přeměňuje nápady do jasných hlášení problémů a dodatelných materiálů. Než se do toho ponoříte, doporučujeme vám přečíst si něco o našich postupech při navrhování.
Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets. Náš tým designérů sleduje problémy na portálu Github, které jsou označené jako „Needs Design“ (potřebuje navrhnout). Ty mohou potřebovat další diskuzi o designu, drátěné modely, nebo doručitelné assety.
See ‘Needs Design’ Issues Viz problémy se štítkem „Needs Design“
elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed. elementary OS používá systémové styly napsané v CSS. Ty definují, jak má být zobrazováno rozhraní, jako jsou tlačítka, nástrojové lišty a nabídky.
View Stylesheet Zobrazit definici stylu
elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps. elementary OS přichází se sadou vektorových ikon, které jsou používány napříč výchozími aplikacemi a dostupné i pro aplikace třetích stran.
Browse Icons Procházet ikony
Get Involved with elementary OS Zapojte se do elementary OS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/cs/get-involved.json, string 59