Translation

English
Desktop
10/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Be a Part of Something Bigger Ta del i noe større
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Alt vi lager er 100% fri programvare, utviklet i fellesskap av mennesker fra hele verden. Selv om du ikke skriver kode, kan du involvere deg og utgjøre en forskjell.
Funding Finansiering
Translations Oversettelser
Support Brukerstøtte
Web Nettleser
Desktop Skrivebord
Design Design
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Ved hjelp av våre brukere og tilhengere har vi vokst fra en liten gruppe lidenskapelige frivillige til et lite men bærekraftig selskap. Alle monner drar i forbedringen av elementary OS og i fortsettelsen av å takle nye og mer ambisiøse problemer.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Bidra til elementary OS direkte og få et GitHub-skilt som viser din støtte på profilen din. GitHub Sponsors tar ingen avgifter, så det er en grei måte å få donasjonen til å strekke til.
Sponsor on GitHub Støtt på GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon fungerer som en vedvarende kronerullingskampanje. Velg et beløp å gi hver måned for å hjelpe oss å nå målene våre. Få tilgang til eksklusive belønninger og les eksklusivt innhold tidlig.
Back on Patreon Tilbake på Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Bruk et debetkort, kredittkort eller PayPal-konto. Du kan velge engangsbetaling, eller sette opp gjentagende betalinger.
Use PayPal Bruk PayPal
PayPal - The safer, easier way to pay online! PayPal - Den tryggere, enklere måten å betale på nett.
Liberapay Liberapay
Set up a recurring contribution through Liberapay, the open source and non-profit funding platform. Sett opp et vedvarende bidrag gjennom Liberapay, den frie veldedige donasjonsplattformen.
Contribute with Liberapay Bidra med Librapay
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages. elementary OS er laget og brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
Both elementary OS and our website are openly translated using an online platform called Weblate. Både elementary OS og vår nettside blir oversatt uten videre innstegsterskel på den nettbaserte plattformen Weblate.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Website/get-involved
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Website/docs-learning-the-basics

Loading…

Desktop
Skrivebord
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Skrivebord".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nb/get-involved.json, string 7