Translation

English
Be a Part of Something Bigger
29/290
Key English Polish State
Be a Part of Something Bigger Bądź częścią czegoś większego
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Wszystko, co robimy jest w 100% otwartoźródłowe i tworzone wspólnie przez ludzi z całego świata. Nawet jeśli nie jesteś programistą, możesz być zaangażowany i zmieniać wszystko.
Funding Finansowanie
Translations Tłumaczenia
Support Wsparcie
Web Strona internetowa
Desktop Pulpit
Design Projektuj
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Z pomocą naszych użytkowników i fanów, udało nam się przerodzić z małej grupy pełnych pasji wolontariuszy w maleńką, ale stabilną firmę. Każda odrobina wsparcia pomaga nam ulepszyć elementary OS i sprostać jeszcze bardziej ambitnym problemom.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Bezpośrednio finansuj elementary i zdobądź odznakę na swoim profilu GitHub, aby okazać swoje wsparcie. Program Sponsorzy GitHub nie pobiera żadnych opłat, więc jest to świetny sposób, aby Twój wkład poszedł o krok dalej.
Sponsor on GitHub Sponsoruj na GitHubie
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon działa jak trwająca kampania zbierania funduszy. Wybierz kwotę, którą możesz przekazać co miesiąc, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele. Ponadto, zdobywaj ekskluzywne nagrody i zyskaj wczesny dostęp do ekskluzywnych treści.
Back on Patreon Wesprzyj na Patreonie
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Użyj karty debetowej, kredytowej, bądź konta PayPal. Możesz wybrać płatność jednorazową lub ustawić cykliczne płatności.
Use PayPal Użyj PayPal

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/pl/get-involved.json, string 1