Translation

English
Patreon
7/100
Key English Slovak State
Be a Part of Something Bigger Buďte súčasťou niečoho väčšieho
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Všetko čo robíme je 100% open source a vyvinuté spoločne ľuďmi z celého sveta. Aj keď nie ste programátor, môžete sa zapojiť a niečo zmeniť.
Funding Financovanie
Translations Preklady
Support Podpora
Web Web
Desktop Pracovné prostredie
Design Dizajn
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. S pomocou našich užívateľov a fanúšikov sme boli schopní vyrásť zo skupinky zapálených dobrovoľníkov na malú, ale udržateľnú firmu. Každý kúsok podpory nám pomáha zlepšovať elementary OS a prekonávať ešte ambicióznejšie problémy.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Ukážte svoju podporu priamym príspevkom elementary a získajte odznak na vašom GitHub profile. Služba GitHub Sponsors si neúčtuje žiadne poplatky, takže je skvelým spôsobom, ako urobiť váš príspevok ešte účinnejším.
Sponsor on GitHub Prispieť cez GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon funguje ako bežná crowdfundingová iniciatíva. Vyberte si čiastku, ktorou chcete každý mesiac prispieť na podporu našich cieľov. A navyše získajte exkluzívne odmeny a skorý prístup k exkluzívnemu obsahu.
Back on Patreon Podporiť cez Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Jednoducho použite vašu debitnú kartu, kreditnú kartu alebo účet PayPal. Môžete si vybrať jednorázovú alebo nastaviť pravidelné platby.
Use PayPal Použiť PayPal
PayPal - The safer, easier way to pay online! PayPal – Jednoduchší a bezpečnejší spôsob, ako platiť online!
Liberapay Liberapay
Set up a recurring contribution through Liberapay, the open source and non-profit funding platform. Nastavte si pravidelný príspevok cez Liberapay, open source neziskovú platformu pre financovanie.
Contribute with Liberapay Prispieť cez Liberapay
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages. elementary OS je tvorený a používaný ľuďmi z celého sveta. Pomôžte nám zlepšiť zážitok z neho prekladaním do ďalších jazykov.
Both elementary OS and our website are openly translated using an online platform called Weblate. elementary OS aj naša stránka sú verejne prekladané pomocou online platformy Weblate.
Learn More Zistiť viac
Join Chat Pripojiť sa k chatu
Suggest Translations Navrhnúť preklady
World map Mapa sveta
Question & Answer Otázky a odpovede

Loading…

User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

Patreon
Patreon
2 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
2 months ago
Translation file
_lang/sk/get-involved.json, string 12