Translation

English
Epiphany
8/100
Key English Czech State
Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games. Buďte produktivní a soustředění pomocí Víceúlohového zobrazení, Obrazu-v-obraze, nerušivého režimu a dalšího. Nebo odsuňte práci z dohledu a sledujte videa či hrajte hry.
Multitasking View Víceúlohové zobrazení
Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one tap away. Pracovní plochy pomáhají uspořádávat práci podle úkolů. Rozdělte práci a zábavu s tím, že pro přepínání mezi nimi stačí jediný klik.
Videos screenshot Snímek obrazovky přehrávače Videa
Picture-in-Picture Obraz-v-obraze
Whether you’re watching a movie, game, or terminal process, Picture-in-Picture helps keep tabs on one thing while working on another. Ať už sledujete film, hru, nebo proces v terminálu, funkce Obraz-v-obraze pomáhá udržovat si přehled o jedné věci při práci na druhé.
Code screenshot Snímek obrazovky s editorem Code
Do Not Disturb Režim Nerušit
Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks. Odfiltrujte vše ostatní, abyste se mohli soustředit na svou práci, nebo pro sledování filmu zadržte proud upozornění. Režim Nerušit pozastavuje vyskakování upozorňování.
Task finished Úkol dokončen
Apps You Need, Without Ones You Don’t. Aplikace které potřebujete, bez těch, které ne.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS přichází s pečlivě zvažovanou sadou aplikací, které obstarávají každodenní potřeby, takže můžete čas trávit používáním počítače a ne jeho čištěním od překážejícího balastu.
Music app icon Ikona aplikace Hudba
Music Hudba
Browser app icon Ikona aplikace Webový prohlížeč
Epiphany Epiphany
Email app icon Ikona aplikace E-mail
Mail E-mail
Photo app icon Ikona aplikace Fotky
Photos Fotky
Video app icon Ikona aplikace Videa
Videos Videa
Calendar app icon Ikona aplikace Kalendář
Calendar Kalendář
File manager app icon Ikona aplikace Správce souborů
Files Soubory
Terminal app icon Ikona aplikace Terminál
Terminal Terminál
Code editor app icon Ikona editoru Code
Code Code
Camera app icon Ikona aplikace Kamera
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/support

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 45