Translation

English
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
289/2410
Key English Czech State
Manage Apps Správa aplikací
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password.
Everything We Do is Open Source Vše co vytváříme má Otevřený zdrojový kód
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Naše platforma je celá open source, a je postavena na volně dostupném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jako např. GNU/Linux. Navíc aktivně spolupracujeme v rámci ekosystému na jeho zlepšení pro všechny uživatele.
Explore Our Stack
Secure & Privacy-respecting Bezpečný & Soukromí respektující
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Když je zdrojový kód připraven ke kontrole, kdokoliv – výzkumník v oblasti bezpečnosti, znepokojený uživatel, nebo výrobce, který OS dodává se svým hardwarem si může ověřit, že je software bezpečný a neshromažďuje nebo nezveřejňuje osobní informace.
Security Notices Upozornění ohledně zabezpečení
Built for Developers Vytvořeno pro vývojáře
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Get Involved Zapojte se
elementary OS Keyboard Shortcuts Klávesové zkratky v elementary OS
User Friendly. And Keyboard Friendly. Uživatelsky přívětivé. A přívětivé pro klávesnici.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS je navržený tak, aby byl snadno srozumitelný a použitelný pro nové uživatele. Ale to neznamená, že je omezený. Mocné, přizpůsobitelné klávesové zkratky zajistí, že budete produktivní první i tisící den používání.
Privacy-respecting. Through and through. Soukromí respektující. Důkladné a promyšlené.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
Our Privacy Policy Naše zásady ochrany soukromí
Tattle-Tale „Žalobníček“
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS vám pomáhá mít přehled o tom, co aplikace dělají. Pokud aplikace používá mikrofon, zobrazí se indikátor, který vás o tom informuje. Když aplikace spotřebovává hodně energie, bude vám to sděleno v indikátoru napájení.
Permissions
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.
Housekeeping Úklid
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS logo logo elementary OS
Download elementary OS Stáhnout si elementary OS
Pay What You Can
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS je jiný… krásný a funkcemi nabitý operační systém.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Nepřekáží a umožňuje vám soustředit se na to, co potřebujete udělat.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Zjistil jsem, že za ty dva týdny [používání elementary OS] jsem produktivnější, než za uplynulé dva měsíce dohromady.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Rychlá, téměř bezúdržbová platforma, kterou je možné nainstalovat v podstatě kdekoli.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Nenáročné a rychlé… a má skutečný vkus pro design a vzhled.”
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/privacy

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše údataje vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion added

Website / indexCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
7 months ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 111