Translation

English
Everything We Do is Open Source
32/360
Key English Hebrew State
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? ערכות צבע עם אפשרות להחלפה מתוכננות למנוע עומס על העיניים, לשוניות בתצורת דפדפן עם היסטוריה ומתן שמות חכם, התראות על השלמת משימות, העתקה והדבקה טבעיים לחלוטין, חיפוש אחורה בפלט, הגנה מפני הדבקה ועוד. מי אמר שאי אפשר ללמד יישומים ישנים תכסיסים חדשים?
Code icon הסמל של קוד
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. הונדס במיוחד לשמירה אוטומטית, תיקיות מיזמים, שילוב מול Git, רווחים חכמים, תמיכה ב־EditorConfig, מפה ממוזערת, סימונים של Vala והרחבות כגון קיצורי Markdown והדמיה של Vim. עורך הקוד (Code) יהיה העורך האחרון שיהיה עליך לעבור אליו.
Camera screenshot צילום מסך של מצלמה
Camera icon סמל של מצלמה
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam. צילום תמונות או סרטונים בקלות מהמצלמה המובנית או דרך כזאת שמחוברת ב־USB.
elementary OS Screen Time & Limits זמן ומגבלות מסך של elementary OS
Icon of an adult holding the hand of a child סמל של מבוגר שאוחז בידו של ילד
Screen Time & Limits זמן ומגבלות מסך
Screen Time זמן מסך
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. הגדרת מגבלת זמן שימוש לכל משתמש בנפרד עבור ימי השבוע, סופי שבוע או שניהם.
Internet Use שימוש באינטרנט
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser. ניהול אתרים מורשים. הכללים משפיעים על כלל היישומים עבור המשתמש הנבחר, אפילו בשימוש בדפדפן אחר.
Manage Apps ניהול יישומים
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password. נא לבחור אילו יישומים בטוחים לגישה עבורך ועבור ילדיך. בנוסף, אפשר להתנות גישה בססמה שלך.
Everything We Do is Open Source כל מה שאנחנו עושים הוא בקוד פתוח
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. הפלטפורמה שלנו היא עצמה לחלוטין בקוד פתוח והיא בנויה על יסודות תכנה חופשית ובקוד פתוח. בנוסף על כך, אנו משתתפים באופן פעיל במערכת העוטפת כדי לשפר אותה לטובת כולם.
Explore Our Stack התעמקות ביסודות הטכנולוגיה שלנו
Secure & Privacy-respecting מאובטחת ומכבדת פרטיות
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. כאשר קוד המקור זמין לפיקוח, כל אחד - חוקרי אבטחה, משתמשים מודאגים או ספקי מחשוב שמשיקים את מערכת ההפעלה עם החומרה שלהם - יכולים לוודא שהתכנה מאובטחת ואינה אוספת או שדולפים ממנה פרטים אישיים.
Security Notices הודעות אבטחה
Built for Developers נבנתה עבור מתכנתים
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. בין אם היישום שלך יכול ליהנות מתכונה חדשה במערכת או מ־API או שמעניין אותך להבין איך תכונה או התבנית התכנונית נבנתה, יש לך גישה מלאה לקוד המקור. להעתיק אותו, ללמוד ממנו, לערבב אותו, לשנות אותו ולהפיץ אותו מחדש.
Get Involved לקחת חלק
elementary OS Keyboard Shortcuts קיצורי מקלדת של elementary OS
User Friendly. And Keyboard Friendly. ידידותית למשתמש. ולמקלדת.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS תוכננה להיות פשוטה להבנה ולתפעול למשתמשים חדשים. אין משמעות הדבר היא שזאת גרסה טיפשה, קיצורי דרך רבי עצמה שניתן להתאים לצרכיך מוודאים שרצף הפעילות שלך יהיה יעיל ביותר בין אם זה יומך הראשון עם המערכת ובין אם האלף.
Privacy-respecting. Through and through. פרטיות במעלה ראשונה. באופן מקיף וכולל.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. הנתונים שלך שייכים לך ואך ורק לך. אנו לא עורכים עסקאות פרסום או אוספים נתונים אישיים רגישים. אנו ממומנים ישירות על ידי המשתמשים שלנו שמשלמים על מה שהם רוצים לראות ב־elementary OS ויישומים במרכז היישומים. זאת הדרך שבה אנו מעוניינים להתקיים.
Our Privacy Policy מדיניות הפרטיות שלנו
Tattle-Tale הלשנה על מציצנים
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

User avatar yarons

Comment added

Website / indexHebrew

@84436 That's an HTML Entity, it interpreted into Non-Breaking Space: https://en.wikipedia.org/wiki/Non-breaking_space

5 months ago
User avatar yarons

New translation

Website / indexHebrew

Everything We Do is Open Source
כל מה שאנחנו עושים הוא בקוד פתוח
a year ago
Browse all component changes
User avatar 84436

Resolved comment

What's with the "nbsp" in the middle of "Open Source"? I inspected the HTML of the front page and couldn't see that exists.

5 months ago
User avatar yarons

Translation comment

@84436 That's an HTML Entity, it interpreted into Non-Breaking Space: https://en.wikipedia.org/wiki/Non-breaking_space

5 months ago

Glossary

English Hebrew
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
9 months ago
Translation file
_lang/he/index.json, string 98