Translation

English
Get Involved
10/120
Key English Serbian State
Parental Controls Родитељска контрола
Screen Time Време екрана
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Поставите временска ограничења по кориснику за дане у седмици, за викенде или оба.
Internet Use Коришћење Интернета
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the user, even if they use a different web browser. Управљајте допуштеним веб сајтовима. Правила утичу на све програме за корисника, чак и ако користе различите веб прегледнике.
Manage Apps Управљајте програмима
Choose just which apps are safe for your child to access. Plus, optionally allow access with your password. Изаберите програме којима ваше дете може безбедно да приступи. Поред тога, дозволите му приступ уз вашу лозинку.
Everything We Do is Open Source Све што радимо је отвореног кода
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Сама наша платформа је у потпуности отвореног кода и изграђена је на јакој основи Слободног и софтвера отвореног кода (попут Гну/Линукса). Поред тога, активно сарађујемо у оквиру екосистема како бисмо га побољшали.
Explore Our Stack Истражите наше спремиште
Secure & Privacy-respecting Безбедан и са поштовањем приватности
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Када је изворни код доступан за ревизију, било ко – истраживач безбедности, дотични корисник или ОЕМ који испоручује ОС на свом хардверу – може да потврди да је софтвер сигуран и да не прикупља или пропушта личне податке.
Security Notices Напомене безбедности
Built for Developers Изградња за програмере
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. Без обзира да ли ваш програм може имати користи од нове системске функције или АПИ-ја или вас занима како је изграђена постојећа функција или шаблон дизајна, имате потпун приступ нашем изворном коду. Умножите га, учите из њега, ремиксирајте га, измењите и расподелите.
Get Involved Учествујте
elementary OS Keyboard Shortcuts Пречице тастатуре елементари ОС-а
User Friendly. And Keyboard Friendly. Пригодан кориснику. Са погодном тастатуром.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. елементари ОС је осмишљен да буде лако разумљив прихватљив новом кориснику. Али то не значи да је пригушен; моћне, прилагодљиве пречице тастатуре осигуравају да ћете остати продуктивни без обзира да ли је то ваш први дан или хиљадити.
Privacy-respecting. Through and through. Поштовање приватности. Опет и опет.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Ваши подаци увек припадају вама и само вама. Не правимо рекламне понуде нити прикупљамо осетљиве личне податке. Финансирају нас наши корисници директно који плаћају онолико колико желе за елементари ОС и програме у Програмском центру. И тако би требало да буде.
Our Privacy Policy Наша политика приватности
Tattle-Tale Цинкарење
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. елементари ОС вам помаже да пратите шта апликације раде. Када апликација користи ваш микрофон, приказујемо индикатор да бисмо вас обавестили. Када апликација троши пуно енергије, укажемо вам на то у индикатору напајања.
Location Services Услуге локације
When an app wants access to your location, it has to ask. We show you a prompt telling you which app, and how precise it’s asking. And you can always revoke access later in System Settings → Security & Privacy. Када нека апликација тражи приступ вашој локацији, мора да пита. Приказујемо вам упит који вам говори која га апликација тражи и колико прецизно. А приступ увек можете опозвати касније у изборнику „Поставке система → Брзбедност и приватност.
Housekeeping Одржавање
elementary OS can automatically keep your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. елементари ОС може аутоматски одржавати уређеним ваше привремене и отпадне датотеке. Ово не само да чини слободном меморију на вашем уређају, већ осигурава да се ваши приватни подаци неће вратити и сметати вам.
elementary OS logo Логотип елементари ОС-а
Download elementary OS Преузмите елементари ОС
Pay What You Want Платите колико можете
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/team
Propagated Translated Website/layout
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Website / indexSerbian

Get Involved
Учествујте
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / indexSerbian

Get Involved
Учествујте
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
_lang/sr/index.json, string 117