Translation

English
Everything We Do is Open Source
50/360
Key English Ukrainian State
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? Колірні схеми, призначені для запобігання перенапруженню очей, вкладки як у переглядачі з історією та розумним названням, сповіщеннями про виконання завдань, природне копіювання та вставлення, пошук в історії, захист від вставлення тощо. Хто каже, що ви не можете навчити старий застосунок новим трюкам?
Code icon Піктограма застосунку Код
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. Поставляйся з автозбереженням, теками проєктів, інтеграцією Git, функціями інтелектуальних автовідступів, підтримкою EditorConfig, мінімапою, символами VALA та розширеннями, як-от комбінації клавіш для Markdown та емуляцією VIM. Код стане єдиним редактором, якого ви потребуватимете.
Camera screenshot Знімок екрана застосунку Камера
Camera icon Піктограма застосунку Камера
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam. Легко знімайте зображення або відео за допомогою вбудованої або USB вебкамери.
elementary OS Screen Time & Limits Обмеження та час роботи екрана elementary OS
Icon of an adult holding the hand of a child Піктограма дорослого, який тримає дитину за руку
Screen Time & Limits Час роботи екрана та обмеження
Screen Time Час роботи екрана
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Встановіть обмеження часу для кожного користувача в робочі дні, вихідні або для обох.
Internet Use Користування Інтернетом
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser. Керуйте дозволеними вебсайтами. Правила впливають на всі застосунки для вибраного користувача, навіть якщо вони використовують інший переглядач.
Manage Apps Керування застосунками
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password. Виберіть, які програми є безпечними для вас або вашої дитини. Крім того, за бажанням можна дозволити доступ із паролем.
Everything We Do is Open Source Все що ми робимо має відкритий джерельний код
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Сама наша платформа повністю відкрита і побудована на міцній основі програмного забезпечення з вільним та відкритим кодом (таким як GNU/Linux). Крім того, ми активно співпрацюємо в рамках екосистеми, щоб покращити її для всіх.
Explore Our Stack Дослідіть наші технології
Secure & Privacy-respecting Безпечна та з поваою до приватності
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Коли джерельний код доступний для перевірки, будь-який — дослідник безпеки, зацікавлений користувач або постачальник обладнання, що постачає ОС на своєму обладнанні, — може перевірити, чи захищено програмне забезпечення та чи не збирає й не надсилає воно особисті дані.
Security Notices Повідомлення про безпеку
Built for Developers Створено для розробників
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. Якщо ваш застосунок може скористатися новою функціональність системи або API, або вам цікаво, як було побудовано наявну функціональність або взірець дизайну, у вас є повний доступ до нашого джерельного коду. Скопіюйте його, вчиться за допомогою нього, реміксуйте, змінюйте та перевипускайте його.
Get Involved Долучитись
elementary OS Keyboard Shortcuts Комбінації клавіш elementary OS
User Friendly. And Keyboard Friendly. Зручно для користувачів. І зручно для користання з клавіатури.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS спроєктовано так, щоб її було легко зрозуміти та прийняти новому користувачеві. Але це не означає, що вона неповноцінна; потужні комбінації клавіш, що налаштовуються, гарантують, зручність хоч в перший, хоч в тисячний день роботи.
Privacy-respecting. Through and through. Поважає приватність. Всюди.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Ваші дані завжди належать вам, і лише вам. Ми не укладаємо рекламних угод і не збираємо конфіденційні особисті дані. Ми фінансуємося безпосередньо коштом наших користувачів, які платять скільки забажають за основну ОС та застосунки в Центрі застосунків. І так повинно бути.
Our Privacy Policy Наша політика приватності
Tattle-Tale Підслуховування
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

User avatar ihor_ck

Translation changed

Website / indexUkrainian

Everything We Do is Open Source
Все що ми робимо все змає відкритимй джерельнимй кодом
6 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Website / indexUkrainian

Everything We Do is Open Source
Все що ми робимо все з відкритими джераельним кодом
11 months ago
User avatar ihor_ck

New translation

Website / indexUkrainian

Everything We Do is Open Source
Все що ми робимо все з відкритими джеральним кодом
11 months ago
Browse all component changes
User avatar 84436

Resolved comment

What's with the "nbsp" in the middle of "Open Source"? I inspected the HTML of the front page and couldn't see that exists.

a month ago

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
4 months ago
Translation file
_lang/uk/index.json, string 98