Translation

English
Everything We Do is Open Source
45/360
Key English Vietnamese State
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? Với bộ tông màu có thể thay đổi để tránh đau mắt, giao diện đa tab với lịch sử và tên tab thông minh, tính năng gửi thông báo khi hoàn thành tác vụ, copy & paste một cách tự nhiên, tìm kiếm backlog, chặn paste không an toàn, và nhiều hơn thế nữa, ai nói không thể dạy ứng dụng cũ làm trò mới?
Code icon biểu tượng ứng dụng Code
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. Được thiết kế với tính năng tự động save, mở thư mục như project, tích hợp với Git, đánh khoảng trắng thông minh, hỗ trợ cấu hình qua EditorConfig, bản đồ mini, đánh dấu cú pháp Vala, và các trình bổ trợ như phím tắt Markdown và giả lập Vim. Code sẽ là ứng dụng chỉnh sửa mã duy nhất bạn cần.
Camera screenshot ảnh chụp màn hình ứng dụng Máy ảnh
Camera icon biểu tượng ứng dụng Máy ảnh
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam. Dễ dàng chụp ảnh hay quay video từ webcam có sẵn trong máy hay cắm qua USB.
elementary OS Screen Time & Limits ảnh chụp màn hình tính năng Quản lý & Giới hạn thời gian
Icon of an adult holding the hand of a child biểu tượng một người lớn đang cầm tay một đứa trẻ
Screen Time & Limits Quản lý & Giới hạn thời gian
Screen Time Giới hạn thời gian
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Đặt giới hạn thời gian dùng máy tính cho mỗi người dùng vào các ngày làm việc, cuối tuần, hoặc cả hai.
Internet Use Quản lý internet
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser. Quản lý các trang web được phép truy cập. Luật sẽ áp dụng trên tất cả ứng dụng cho người dùng đã chọn, kể cả khi người đó dùng trình duyệt web khác.
Manage Apps Giới hạn ứng dụng
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password. Chọn những ứng dụng phù hợp cho con bạn dùng. Ngoài ra còn tùy chọn cho phép mở ứng dụng với mật khẩu của bạn.
Everything We Do is Open Source Mọi thứ chúng tôi làm đều là Mã Nguồn Mở
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn là mã nguồn mở và được dựng dựa trên những nền tảng phần mềm Mở & Tự Do vững mạnh khác (như GNU/Linux). Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực hợp tác để mang sự cải thiện đến mọi người trong hệ sinh thái này.
Explore Our Stack Khám phá stack phần mềm chúng tôi dùng
Secure & Privacy-respecting Bảo mật & Riêng tư
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Khi mã nguồn được công khai để kiểm toán, bất kì ai—nhà nghiên cứu bảo mật, người dùng quan tâm vấn đề bảo mật, hay nhà sản xuất bán phần cứng với hệ điều hành của chúng tôi—đều có thể kiểm chứng được tính bảo mật và không thu thập hay rò rỉ thông tin cá nhân của phần mềm.
Security Notices Xem thông báo bảo mật
Built for Developers Được xây dựng cho nhà phát triển
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. Bất kể ứng dụng của bạn có thể nhận được lợi ích từ một tính năng hệ thống mới hay API mới, hay bạn tò mò cách một tính năng có sẵn được thiết kế và cài đặt như thế nào, bạn luôn có toàn quyền truy cập đến mã nguồn của chúng tôi. Hãy cứ sao chép, học hỏi, thay đổi, chế biến và phân phối lại mã nguồn đó.
Get Involved Tham gia cùng chúng tôi
elementary OS Keyboard Shortcuts ảnh chụp màn hình danh sách phím tắt của elementary OS
User Friendly. And Keyboard Friendly. Thân thiện với người dùng. Và cả bàn phím.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS được thiết kế để người dùng mới có thể nhanh chóng học và hiểu. Nhưng nó không có nghĩa là phần mềm bị "ngu" đi; bộ phím tắt mạnh mẽ và tùy biến được sẽ giúp bạn làm việc năng suất hiệu quả từ ngày đầu tiên hay ngày thứ một ngàn của bạn.
Privacy-respecting. Through and through. Tôn trọng quyền riêng tư. Một cách hoàn toàn.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Dữ liệu của bạn luôn thuộc về chỉ một mình bạn. Chúng tôi không bán cho quảng cáo hay thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi được tài trợ trực tiếp từ những người trả tiền mua elementary OS và ứng dụng trên AppCenter. Và nó nên là như vậy.
Our Privacy Policy Xem chính sách riêng tư
Tattle-Tale Thông báo
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes
User avatar 84436

Resolved comment

What's with the "nbsp" in the middle of "Open Source"? I inspected the HTML of the front page and couldn't see that exists.

a month ago

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 weeks ago
Source string age
4 months ago
Translation file
_lang/vi/index.json, string 98