Translation

English
Stripe
6/100
Key English Vietnamese State
elementary OS 6 Odin desktop giao diện của elementary OS 6 Odin
Pay What You Can: Trả Theo Cách Bạn:
Custom Khác
Enter any dollar amount. Nhập bất kì mức giá (dollar Mỹ) nào.
Purchase elementary OS Đặt mua hệ điều hành elementary OS
elementary OS 6 Odin (2.37 GB)
<a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Recommended System Specs</a> |
<a href="https://github.com/elementary/os/wiki/elementary-OS-6-Odin-FAQ" target="_blank" rel="noopener">FAQ</a>
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Discover Discover
American Express American Express
Diner's Club Diner's Club
JCB JCB
UnionPay UnionPay
Payments processed & secured by Thanh toán được xử lý & đảm bảo bởi
Stripe Stripe
What’s New in elementary OS 6 Odin Có gì mới trong elementary OS 6 Odin
The biggest update to the platform yet with multi-touch, dark style, app sandboxing, and an all-new installer. OS 6 empowers you to be in control and express yourself, continues to innovate with new features, and is both easier to get and more inclusive than ever. Bản cập nhật hệ điều hành mới nhất với chạm đa điểm trên touchpad, giao diện tối, tính năng cô lập ứng dụng, và trình cài đặt hoàn toàn mới. OS 6 cho phép bạn làm chủ máy của bạn, liên tục cải tiến với những tính năng mới và mang tính phổ thông, rộng mở hơn.
Read the Announcement Đọc thông báo
elementary OS AppCenter home page trang chủ ứng dụng AppCenter
elementary AppCenter icon biểu tượng ứng dụng AppCenter
Get it on <strong>AppCenter</strong> Tải ứng dụng ở <strong>AppCenter</strong>
Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-can app store for indie developers. Each app has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience. Tìm ứng dụng miễn phí và trả phí trên AppCenter, kho ứng dụng mở và trả-theo-cách-bạn-có-thể cho những nhà phát triển độc lập. Mỗi ứng dụng đều được kiểm duyệt và chọn lọc bởi elementary để đảm bảo một trải nghiệm mượt, riêng tư và bảo mật.
Discover AppCenter Apps Khám phá AppCenter
Read AppCenter Spotlight Xem ứng dụng nổi bật
Become a Developer Trở thành nhà phát triển
Get Work Done. Or Play. Hoàn thành công việc. Hoặc chơi.
Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games. Luôn làm việc hiệu quả và tập trung hơn với Chế độ Đa nhiệm, Hình-trong-Hình, Không Làm Phiền, v.v. Hoặc bỏ qua công việc khi xem video hoặc chơi trò chơi.
Multitasking View Chế độ Đa nhiệm
Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one swipe or tap away. Tính năng Không gian làm việc giúp bạn sắp xếp ứng dụng đang dùng theo công việc. Tách riêng việc chơi ra khỏi việc học/làm, nhưng chỉ cần một chạm hay một vuốt để chuyển giữa chúng.
Videos screenshot ảnh chụp màn hình ứng dụng Video

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a month ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/vi/index.json, string 18