Translation

English
A fast and open replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
65/700
Key English Nepali State
A fast and open replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS A fast and open replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
Support सहायता
Developer विकासकर्ता
Get Involved संलग्न हुनुहोस्
Store पसल
This is a development site. यो विकसित भइरहने साइट हो।
You are viewing a development version of our site. Some pages here may not work or act as you expect. If you got here by accident please go to <a href="http://elementary.io">elementary.io</a>, our actual website address. तपाईं हाम्रो साइटको विकसित भइरहने संस्करण हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँका केही पृष्ठहरु तपाईंको अपेक्षा अनुरूप काम वा व्यवहार नगर्न सक्छन्। तपाईं यहाँ संयोगवश पुग्नुभएको अवस्थामा कृपया हाम्रो वास्तविक वेबसाइट ठेगाना <a href="http://elementary.io">elementary.io</a> मा जानुहोस्।
Copyright &copy; 2017 elementary LLC. Copyright © 2017 elementary LLC.
Language भाषा
Change Site Language साइटको भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्
Brand ब्रान्ड
Privacy Policy गोपनीयता नीति
Team Team
Open Source खुला स्रोत

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Nepali
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
_lang/ne/layout.json, string 1