Translation

English
Privacy
8/100
Key English Czech State
Privacy Soukromí
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
elementary OS elementary OS
We do not collect any data from elementary OS. Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. Neshromažďujeme z elementary OS žádná data. Vaše soubory, nastavení a všechny ostatní osobní údaje zůstávají na zařízení pokud je výslovně nenasdílíte prostřednictvím aplikace nebo služby třetí strany.
Online Accounts Účty u online služeb
elementary OS optionally integrates with online account providers such as Google, Last.fm, and Fastmail via System Settings. Data from these providers may be retrieved and stored locally on your device to be used in apps such as Mail and Calendar. This data is not sent to elementary or shared with any third party. elementary OS je volitelně možné napojit na poskytovatele online účtů jako třeba Google, Last.fm a Fastmail (prostřednictvím Nastavení systému). Data z těchto poskytovatelů je možné získávat a ukládat lokálně na vašem zařízení k využití v aplikacích jako například Pošta a Kalendář. Tato data nejsou odesílána projektu elementary ani sdílena s žádnou třetí stranou.
What Data is Collected Jaká data jsou shromažďována
After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. Po přidání online účtu, elementary OS může na vašem počítači lokálně shromažďovat a ukládat vaše jméno, e-mailovou adresu, zástupný obrázek (avatar), e-mailové zprávy, události v kalendáři, kontakty, fotky a soubory z připojených účtů.
How Data is Used Jak jsou data používána
Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties. It is used to populate your local apps such as Mail, Calendar, Files, and Photos with your data. Vaše data jsou ukládána lokálně na vašem počítači a nikdy nejsou odesílána na servery projektu elementary nebo třetím stranám. Používají se pro naplnění vašimi daty do vašich místních aplikací jako například E-mail, Kalendář, Soubory a Fotky.
Sharing Data Sdílení dat
elementary OS does not share any data collected from your online accounts. The data is never sent to elementary or third-party servers. elementary OS nesdílí žádná data shromážděná z vašich online účtů. Data nikdy nejsou zasílána na servery projektu elementary nebo třetích stran.
elementary.io elementary.io
We use the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to count website visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a> Používáme open source nástroj Plausible Analytics, směrovaný přes naší doménu <code>stats.elementary.io</code>, pomocí kterého počítáme návštěvy stránek, stahování, atd. Můžete vidět stejná data jako my a to na <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">veřejné nástěnce</a>. Nejsou používána žádná cookies a nejsou ukládána žádné osobní údaje – ani IP adresa či použitý webový prohlížeč. Další podrobnosti naleznete na <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Zásadách ohledně dat v nástroji Plausible</a>
Cookies Cookies
<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong> <strong>Jakákoli cookies (včetně těch od třetích stran) můžete úplně nebo selektivně vypnout v nastavení vámi využívaného prohlížeče.</strong>

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Privacy
SOchrana soukromí
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / privacyCzech

Privacy
Soukromí
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion added

Website / privacyCzech

Privacy
Soukromí
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/cs/privacy.json, string 1