Translation

English
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
289/2410
Key English Czech State
Privacy Soukromí
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong> Aktivně chráníme údaje o vás před námi samotnými a ostatními tím, že je neshromažďujeme. Věříme, že ctění a chránění Vašeho soukromí je věcí etiky – <strong>lidé mají základní právo na nejvyšší míru soukromí, dokonce i před organizacemi a produkty, kterým důvěřují.</strong>
elementary OS elementary OS
<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. <strong>Neshromažďujeme žádné údaje z elementary OS.</strong> Vaše soubory, nastavení a veškerá další osobní data zůstávají na zařízení dokud nám je výslovně nenasdílíte prostřednictvím aplikací či služeb třetích stran.
Protections Ochrany
elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others. elementary OS přichází s vestavěnými ochranami soukromí, které vám pomáhají chránit vaše data před ostatními.
Tattle-tale „Žalobníček“
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS vám pomáhá mít přehled o tom, co aplikace dělají. Pokud aplikace používá mikrofon, zobrazí se indikátor, který vás o tom informuje. Když aplikace spotřebovává hodně energie, bude vám to sděleno v indikátoru napájení.
Permissions Oprávnění
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Pokud chce aplikace přistupovat k vašim datům či zařízením, nejprve se musí dotázat. Kontrolujeme veškeré aplikace v Centru aplikací, zda nepožadují nadbytečná oprávnění – a vždy je můžete zrušit sami v nastavení systému.
Housekeeping Úklid
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS automaticky odklízí dočasné soubory a vysypává koš. Nejen že to pomáhá mít na úložišti k dispozici volný prostor, ale také zajišťuje, aby vás vaše soukromá data v budoucnu nestrašila.
Online Accounts Účty u online služeb
elementary OS optionally integrates with online accounts such as email and calendar providers via System Settings. Data from these providers may be retrieved by your copy of elementary OS and stored locally on your device to be displayed in locally-installed apps such as Mail, Calendar, and Tasks. <strong>This data is not sent to elementary or shared with any third party.</strong> elementary OS volitelně začleňuje online účty jako například poskytovatele e-mailových a kalendářových služeb (prostřednictvím Nastavení systému). Data od těchto poskytovatelů mohou být získávána vaší instancí elementary OS a ukládána přímo na vašem zařízení pro zobrazování v na počítači nainstalovaných aplikacích, jako například E-mail, Kalendář a Úkoly. <strong>Tato data nejsou odesílána společnosti elementary ani sdílena s žádnou třetí stranou.</strong>
What Data is Collected Jaká data jsou shromažďována
If you choose to add an online account, your copy of elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. <strong>elementary does not collect any of this data.</strong> Pokud si zvolíte přidat online účet, vaše instance elementary OS může shromažďovat a ukládat vaše jméno, e-mailové adresy, profilový obrázek, e-mailové zprávy, události z kalendáře, kontakty, fotky a soubory z vašich propojených účtů na vašem zařízení. <strong>společnost elementary žádná z těchto dat neshromažďuje.</strong>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/privacy
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/index

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše údataje vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / privacyCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion added

Website / privacyCzech

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/privacy.json, string 2