Translation

English
Privacy ⋅ elementary
26/250
Key English Czech State
Sharing Data Sdílení dat
<strong>elementary OS does not share any data collected from your online accounts.</strong> The data is never sent to elementary or third-party servers. <strong>elementary OS nesdílí žádná data shromážděná z online účtů.</strong> Data nikdy nejsou odesílána na servery společnosti elementary či třetích stran.
elementary.io elementary.io
This website uses the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to anonymously count visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a> Tento web používá open source nástroj pro analýzu návštěvnosti Plausible Analytics, směrovaný přes naší doménu <code>stats.elementary.io</code>, který anonymně počítá návštěvy, stahování, atd. Stejná data, která vidíme si můžete zobrazit na <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">veřejné nástěnce</a>. Nejsou používány cookie a osobní údaje – není uchovávána ani IP adresa nebo webový prohlížeč. Podrobnosti naleznete v <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">zásadách ohledně sběru dat v nástroji Plausible</a>
Cookies Cookies
<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong> <strong>Jakákoli cookies (včetně těch od třetích stran) můžete úplně nebo selektivně vypnout v nastavení vámi využívaného prohlížeče.</strong>
This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again. Tento web používá cookies za účelem postupného vylepšování. Služby mohou fungovat i bez nic, ale se sníženou použitelností. Například, nebude zapamatováno, zda jste za elementary OS platili – ve výchozím stavu budete požádáni o platbu znovu.
Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the Ukládá cookies pro zaznamenávání prvků chování a analýzu možných hrozeb. Podrobnosti viz
Cloudflare Privacy &amp; Security Policy zásady ochrany soukromí a bezpečnosti společnosti Cloudflare
Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see Používá cookies pro zapamatování vaší minulé objednávky a země a na základě toho příště nabídne typy karet pro platbu. Podrobnosti viz
Stripe's Privacy Policy Zásady ochrany soukromí služby Stripe
Manage Cookies Správa cookies
As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below. Protože jste náš web už navštívili, můžete si přát spravovat cookies, které už jsou nastavené ve vašem prohlížeči. Odkazy na související pokyny se nacházejí níže.
Transparency Transparentnost
We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information. Do našeho software jsme nevložili žádná zadní vrátka ani jsme neobdrželi požadavek tak udělat. Nikdy jsme také neobdrželi příkaz typu National Security Letter, FISA, nebo jakýkoli utajený požadavek na informace o uživateli.
Privacy &sdot; elementary Soukromí &sdot; elementary

Loading…

User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Privacy &sdot; elementary
Soukromí &sdot; elementary
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

Privacy &sdot; elementary
PrivacySoukromí &sdot; elementary
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Privacy &sdot; elementary
Privacy &sdot; elementary
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/privacy.json, string 35