Translation

English
Privacy
10/100
Key English Lithuanian State
Privacy Privatumas
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Jūsų duomenys visuomet priklauso tik jums ir niekam kitam. Mes nesudarome reklamos sutarčių bei nerenkame jautrių asmeninių duomenų. Mus tiesiogiai remia mūsų naudotojai, kurie moka už elementary OS ir programas Programų centre tiek, kiek jie nori. Ir taip ir turėtų būti.
elementary OS elementary OS
We do not collect any data from elementary OS. Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. Mes iš elementary OS nerenkame jokių duomenų. Jūsų failai, nustatymai ir visi kiti asmeniniai duomenys lieka įrenginyje, nebent atvirai bendrinsite juos su trečiųjų šalių programa ar paslauga.
Online Accounts Internetinės paskyros
elementary OS optionally integrates with online account providers such as Google, Last.fm, and Fastmail via System Settings. Data from these providers may be retrieved and stored locally on your device to be used in apps such as Mail and Calendar. This data is not sent to elementary or shared with any third party. elementary OS per Sistemos nustatymus yra pasirinktinai integruojama su internetinių paskyrų teikėjais, tokiais kaip Google, Last.fm ir Fastmail. Duomenys iš šių teikėjų gali būti gaunami ir laikomi vietoje, jūsų įrenginyje, siekiant juos naudoti tokiose programose kaip Paštas ir Kalendorius. Šie duomenys nėra siunčiami į elementary ar bendrinami su trečiosiomis šalimis.
What Data is Collected Kokie duomenys yra renkami
After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. Pridėjus internetinę paskyrą, elementary OS gali rinkti ir saugoti vietoje, jūsų įrenginyje jūsų vardą, el. pašto adresą, avatarą, el. laiškus, kalendoriaus įvykius, kontaktus, nuotraukas ir failus iš jūsų prijungtų paskyrų.
How Data is Used Kaip duomenys yra naudojami
Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties. It is used to populate your local apps such as Mail, Calendar, Files, and Photos with your data. Jūsų duomenys yra saugomi vietoje, jūsų įrenginyje ir niekada nėra išsiunčiami į elementary serverius ar trečiosioms šalims. Jie yra naudojami tam, kad jūsų vietinės programos, tokios kaip Paštas, Kalendorius, Failai ir Nuotraukos būtų užpildytos jūsų duomenimis.
Sharing Data Dalinimasis duomenimis
elementary OS does not share any data collected from your online accounts. The data is never sent to elementary or third-party servers. elementary OS nesidalina jokiais jūsų iš internetinių paskyrų surinktais duomenimis. Duomenys niekada nėra išsiunčiami į elementary ar trečiųjų šalių serverius.
elementary.io
We use the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to count website visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a>
Cookies Slapukai
<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong> <strong>Savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti atjungti ar pasirinktinai išjungti bet kokius slapukus ar trečiųjų šalių slapukus.</strong>

Loading…

User avatar Moo

New translation

Website / privacyLithuanian

Privacy
Privatumas
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/lt/privacy.json, string 1