Translation

English
Community & Collaborators
29/290
Key English Vietnamese State
Meet the Team Gặp gỡ nhóm chúng tôi
We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source. Chúng tôi tin vào sự kết hợp độc nhất giữa trải nghiệm người dùng (UX) bậc nhất và sức mạnh làm thay đổi thế giới của ý niệm Mã nguồn Mở.
elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary. elementary được thành lập vào năm 2007 bởi một nhóm tình nguyện viên nhiệt huyết. Qua nhiều năm, chúng tôi đã phát triển trở thành một công ty nho nhỏ và tài trợ sự phát triển của phần mềm nguồn mở. Chúng tôi là một nhóm những lập trình viên, nhà thiết kế, nhà văn và những người dùng máy tính thường ngày, tận tâm trong việc tạo nên một trải nghiệm mở và tuyệt vời với máy tính. Chúng tôi là elementary.
Community & Collaborators Cộng đồng & Cộng tác viên
elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects. elementary sẽ không thể tồn tại mà không có sự tham gia tận tụy của các thành viên trong cộng đồng và cộng tác viên trong các dự án nguồn mở khác.
Get Involved Tham gia cùng chúng tôi
Powered by Slack Cung cấp bởi Slack
Team ⋅ elementary Nhóm chúng tôi ⋅ elementary

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
_lang/vi/team.json, string 4