User avatar

webrunner1981

@webrunner1981 Joined on Dec. 1, 2019

25 translations 37 suggestions 7 pending suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Some of the components within this project have alerts. 18% 100,841 439,215 1,293 2,249 21

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Various bug fixes
Różne poprawki błędów
2 years ago
AccountsService functionality
Funkcjonalność usługi kont
2 years ago
Improved HiDPI support
Ulepszona obsługa HiDPI
2 years ago
New card-based appearance
Nowy wygląd oparty na kartach
2 years ago
Extensive overhaul
Rozległy przegląd
2 years ago
Code cleanup
Czyszczenie kodu
2 years ago
Select password text on error instead of immediately clearing it
Wybierz tekst do wyświetlenia po błędzie, zamiast zezwolić na natychmiastowe wyczyszczenie hasła
2 years ago
Enable sounds in greeter
Włącz dźwięki na blokadzie ekranu
2 years ago
Better respect NumLock settings
Lepiej przestrzegaj ustawień NumLock
2 years ago
Give non-focused user cards smaller usernames
Nadaj nieokreślonym kartom użytkownika mniejsze nazwy użytkowników
2 years ago
Browse all changes for user