Translation status

22 Strings 100% Translate
826 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT 22% 73 1,377 1
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 53% 24 313 1 2
index MIT 98% 2 4 12 1
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 96ebf8d9
User avatar lukas authored 23 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/sk/code-of-conduct.json
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

Code of Conduct ⋅ elementary
Podmienky správania ⋅ elementary
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

<em>The elementary Code of Conduct is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a> license. Certain aspects have been inspired by the <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Code of Conduct</a>.</em>
<em>Podmienky správania elementary sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a> licenciou. Niektoré aspekty môžu byť inšpirované <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">podmienkami správania Ubuntu</a>.</em>
4 months ago

The string is marked as "source in review", but I think there may be better translation for "code of conduct" - "podmienky správania", which can be translated back as "rules of behaviour" instead of "rules of usage".

4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Ak sa rozhodnete nerešpektovať tieto podmienky správania alebo inak budete narušovať komunitu, vyhradzujeme si právo urobiť nasledovné: upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý ste vrámci komunity odoslali; deaktivovať alebo zablokovať váš účet na stránkach tretích strán; deaktivovať váš účet vrámci služby Slack; alebo vám inak zabrániť v interakcii s komunitou.
4 months ago
User avatar TheMatten

Translation changed

Website / code-of-conductSlovak

Consequences
sledky
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

Consequences
Následky
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

Life priorities, interests, and passions can change. If you’re involved with an elementary-related project but feel you must remove yourself from it, do so in a way that minimizes disruption. When we work together, our work and ideas are no longer just our own; they belong to the elementary community as a whole. Inform other members of the team that you intend to step down, and if possible, help find someone to pick up your work. At the very least, ensure your work can be continued where you left off.
Životné priority, koníčky a záujmy sa môžu meniť. Ak ste súčasťou projektu súvisiaceho s elemetary, ale máte pocit, že sa od neho chcete oddeliť, robte to spôsobom, ktorý minimalizuje následky. Keď pracujeme spolu, naša práca a nápady viac nie sú iba naše; patria komunite elementary ako celku. Informujte ostatných členov tímu o tom, že plánujete odstúpiť a ak je to možné, pomôžte im nájsť niekoho, kto prevezme vašu prácu. Minimálne sa uistite, že vo vašej práci bude možné pokračovať tam, kde ste prestali.
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

VI. Step Down Considerately
VI. Odstupujte ohľaduplne
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting.
Podobne, stále sa snažte byť profesionálny, presný a zdvorilý, keď pracujete s alebo spomínate iné projekty, spoločnosti a ľudí. Nezabúdajte, že vaše slová a interakcia môžu byť chápané ako správanie samotnej komunity elementary. Konštruktívna kritika môže byť nápomocná, no stále k nej pristupujte z pozitívneho uhla a nikdy neskresľujte a neohovárajte. Ak si nie ste istý, radšej ju vynechajte.
4 months ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / code-of-conductSlovak

If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment.
Ak máte pocit, že niekto, či už nový alebo dlhodobý prispievateľ, vystupuje hrubo, vľúdne dajte osobe vedieť. Predchádzanie problémom predtým, než sa nakopia, je dôležité. Každý má rolu v udržiavaní plynulej konverzácie v našom (niekedy náročnom) špecifickom pracovnom prostredí.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5,402
Translated 100% 22 826 5,402
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 21, 2021, 11:46 a.m.
Last author Matej Niznik

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity