Translation status

126 Strings 100% Translate
889 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 4
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 24
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump glob from 7.2.0 to 8.0.3 (#3015) fe7b9fb6
dependabot[bot] authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/brand.json
Translation file _lang/pl/brand.json
User avatar None

Resource update

Website / brandPolish

Resource update a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

We do not authorize our branding (including our name or brand marks) to be used on third-party merchandise without explicit written approval.
Nie zezwalamy na używanie naszej marki (łącznie z naszą nazwą lub znakiem towarowym) na towarach osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

For more information about OEMs and hardware distributors, see our <a href="oem">information for OEMs</a>.
Więcej informacji na temat producentów OEM i dystrybutorów sprzętu można znaleźć w naszych <a href="oem">informacjach dla producentów OEM</a>.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

Remove or replace the packages <code>plymouth-theme-elementary</code> and <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
Usuń lub zastąp pakiety <code>plymouth-theme-elementary</code> i <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

If you’re unable or unwilling to follow the elementary, Inc. trademark redistribution terms, removing our trademarks from the OS is simple and straightforward:
Jeśli nie możesz lub nie chcesz stosować się do warunków redystrybucji znaków towarowych elementary Inc., usunięcie naszych znaków towarowych z systemu operacyjnego jest proste i bezproblemowe:
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction.
Włączanie sterowników i sprzętu jest oczywiście dopuszczalne. Rozumiemy, że oznakowanie marki dystrybutora (tj. domyślne tapety) może być ważne dla dystrybutorów, więc te modyfikacje będą zazwyczaj zatwierdzane. W razie wątpliwości wyślij e-maila do <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w celu uzyskania wyjaśnień lub wskazówek.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

Software modifications are approved by elementary, Inc.
Modyfikacje oprogramowania są zatwierdzone przez elementary, Inc.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

The software remains substantially unchanged; including default apps, stylesheet and iconography, etc., or
Oprogramowanie pozostaje zasadniczo niezmienione; łącznie z aplikacjami domyślnymi, arkuszami stylów i ikonografią, itp., lub
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

The software components of elementary OS may be modified and redistributed according to the open source terms of the software’s licensing; however, the above branding and trademarks may only be redistributed under one or more of the following conditions:
Komponenty oprogramowania elementary OS mogą być modyfikowane i redystrybuowane zgodnie z warunkami licencji oprogramowania open source; jednakże powyższe marki i znaki towarowe mogą być redystrybuowane tylko pod jednym lub kilkoma z poniższych warunków:
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / brandPolish

As long as our software carries the elementary branding, the experience must be consistent—whether the OS was downloaded from our website or pre-installed on a hardware product.
Tak długo, jak nasze oprogramowanie posiada wizerunek marki elementary, doświadczenie musi być spójne—niezależnie od tego, czy system operacyjny został pobrany z naszej strony internetowej, czy zainstalowany fabrycznie na produkcie sprzętowym.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 889 5,814
Translated 100% 126 889 5,814
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 21, 2021, 6:15 a.m.
Last author DarkKnightComes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity