Translation status

79 Strings 100% Translate
1,313 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
store-cart This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
brand This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
404 This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump stripe/stripe-php from 7.82.0 to 7.91.0 in /_backend (#2777) 501a869
dependabot[bot] authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/learning-the-basics.json
Translation file _lang/ca/docs/learning-the-basics.json
Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-learning-the-basicsCatalan

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-learning-the-basicsCatalan

Committed changes a year ago
Notifications: Toggle Do Not Disturb mode
Notificacions: commutació del mode de no molestar«No m'emprenyis»
a year ago
The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose <strong>Keep in Dock</strong>. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck <strong>Keep in Dock</strong>. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them.
El contingut de l'acoblador es pot personalitzar fàcilment. Per afegir-hi una aplicació, arrossegueu-la i deixeu-la-hi anar des del menú d'aplicacions o feu clic amb el botó dret a la icona d'una aplicació oberta i trieu <strong>Mantén-la a l'acoblador</strong>. Per eliminar-ne una aplicació, arrossegueu-la'n i deixeu-la anar en un espai buit de l'escriptori o feu clic amb el botó dret a la icona i desmarqueu <strong>Mantén-la a l'acoblador</strong>. Per reorganitzar-hi les aplicacions, simplement arrossegueu-les i deixeu-les anar.
a year ago
The elementary OS desktop is very simple and easy to learn. It consists of two elements: the panel and the dock. You can customize the desktop's wallpaper through <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong> → <strong>Wallpaper</strong>.
L’escriptori de l'elementary OS és molt senzill i fàcil d’aprendre. Consta de dos elements: el plafó i l'acoblador. Podeu personalitzar el fons de pantalla de l'escriptori mitjançant <strong> <a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Configuració del sistema</a> </strong> → <strong>Escriptori</strong> → < strong>Fons de pantalla</strong>.
a year ago
Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.
Tingueu en compte que la Configuració del sistema només tracta les preferències globals del sistema operatiu. Tot i que algunes aplicacions també poden tenir preferències, no les trobareu aquí. En lloc d'això, busqueu-les a l'aplicació concreta.
a year ago
App Settings
Paràmetres de les aplicacions
a year ago
You can quickly find settings you are looking for by typing keywords in the search bar at the top of the window. The contents of the System Settings window will filter down to match your search.
Podeu trobar ràpidament els paràmetres que cerqueu escrivint paraules clau a la barra de cerca de la part superior de la finestra. El contingut de la finestra de la Configuració del sistema es filtrarà per coincidir amb la cerca.
a year ago
Search
Cerca
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 79 1,313 8,659
Translated 100% 79 1,313 8,659
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 7, 2020, 10:13 a.m.
Last author David M

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity