Translation status

22 Strings 100% Translate
826 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
support This component is linked to the Website/index repository. MIT 63% 8 80 3 7
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 67% 10 161 5
index MIT 99% 1 42 7
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar bagjunggyu User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar tintou User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 556db6a0
User avatar HarryYu31 authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/cs/code-of-conduct.json
User avatar None

Resource update

Website / code-of-conductCzech

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / code-of-conductCzech

Resource update 5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

Screenshots shared in elementary-moderated communities should not contain themes that imitate another OS, photos or illustrations objectifying an individual, or content that otherwise violates our Code of Conduct.
Screenshotynímky obrazovek sdílené v komunitách moderovaných elementary by neměliy obsahovat motivy, které imitnapodobují jiné OS,operační systémy. Dále fotky, nebo ilustrace vyobrazující fyzickou osobuněkoho konkrétního, nebo obsah, který jinak porušuje náš etický kodex.
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

The elementary community is made up of thousands of users of varying ages, beliefs, and levels of maturity. Because of this, you must be conscious of the content you produce and the remarks you make. No nudity, excess vulgarity, political content, religious content, or inappropriate content should appear in relation to elementary. Ultimately, the elementary moderators have the final say as to what constitutes as inappropriate. If in doubt, consider whether or not it’s something you’d show to a room full of people including children and grandmothers from around the world. If you’re hesitant, don’t do it.
Základní prvotní komunita se skládá zKomunita elementary je tvořena tisícůi uživatelů různého věku, přesvědčení a úrovně zralosti. Z tohoto důvodu si musíteje třeba si být vědomi obsahu, který vytvoáříte, a poznámek, které uděláte. Žádná nahota, přehnaná vulgarita, politický obsah, ,náboženský obsah nebo nevhodný obsah by se neměly objevit ve vztahu ke komunitě. Nakonec mají prvotníVe výsledku moderátoři mají konečné slovo o tom, co představuje nevhodný obsah. Pokud máte pochybnosti, zvažte, zda chcete, aby váš překlad viděli lidési nejste jistí, představte si, zda je konkrétní obsah něčím, co byste ukázali v místnosti plné lidí, včetně dětí a seniorů z celého světa. Pokud váháte, nedělejte to.
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

Being involved in the elementary community is an incredible experience; you get to be a part of something big, collaborate with people from around the world, and help people make their computers awesome. However, with that comes a responsibility to follow a predefined set of rules that ensures the best environment for all involved. The following rules are expected to be adhered to any time you’re involved with the community, be it in Slack, on GitHub, on an elementary community site, in person, or anywhere else.
Zapojení se do komunity elementary komunity je neuvěřitelným zážitkem; M – můžete být součástí něčeho velkého, spolupracovat s lidmi z celého světa a pomáhat lidem, aby jejich počítače byly úžasné. Nicméně s tím přichází i odpovědnost dodržovat předem definovaný soubor pravidel, které zajistí nejlepší prostředí pro všechny zúčastněné strany. Předpokládá se, že následující pravidla budou dodržována kdykoliv jste se zapojiliíte do komunity, ať už se jedná o Slack, o GitHub, na stránce komunity elementary komuny, osobně nebo kdekoli jinde.
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

While the fast-paced and exciting nature of elementary contributes to the want to spread rumors or speculation, avoid it. Discussing future plans is alright, but anytime it’s not a verified fact, disclose it as personal speculation or do not discuss it. Spreading inaccurate information can be detrimental to the community, especially if spread in a negative light.
Zatímco rychlá a vzrušující elementární povaha přispívá k chuti vyhnout se šíření pověstífám nebo spekulaceí. Diskuse o budoucích plánech je v pořádku, ale kdykoli to není ověřený fakt, zveřejníte to jako osobní spekulaci nebo o ní ani nediskutujte. Šíření nepřesných informací může být škodlivé pro komunitu, zvláště pokud se šíří v negativním světle.
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

III. Rumors and Speculation
III. PověstiFámy a spekulace
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / code-of-conductCzech

Respecting others is paramount. Be sure to respect people and their opinions, personal background, privacy, and ideas. The elementary community is not a place for disrespectful or hurtful remarks for any reason whatsoever. When giving criticism, approach it constructively and respectfully. Personal attacks are not tolerated. When receiving constructive criticism, take it into consideration and thank the critic for their input, no matter your stance.
Respektování ostatních je důležité. Ujistěte se, že respektujete lidi, jejich názory, soukromí a nápady. Komunita elementary není místo pro neuctivé nebo nerespektující poznámky z jakéhokoliv důvodu. Při poskytování kritiky postupujte konstruktivně a uctivě. Osobní útoky nejsou tolerovány. Při příjímání konstruktivní kritiky jí vemzměte v úvahu a poděkujte kritikovyi, bez ohledu na váš postoj.
8 months ago
Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / code-of-conductCzech

Resource update 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5,402
Translated 100% 22 826 5,402
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 1:03 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity