Translation status

22 Strings 100% Translate
826 Words 100%

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 61987248
User avatar marcin-serwin authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/cs/code-of-conduct.json
Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / code-of-conductCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / code-of-conductCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

Code of Conduct ⋅ elementary
Pravidla chování ⋅ elementary
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

<em>The elementary Code of Conduct is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a> license. Certain aspects have been inspired by the <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Code of Conduct</a>.</em>
<em>Text definic pravidel chování se v elementary je vydáván pod licencí <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons, varianta „Uveďte původ a zachovejte licenci“ (CC-BY-SA) 3.0</a>. V určitých ohledech je inspirováno <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">pravidly pro chování se v Ubuntu</a>.</em>
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

If you choose not to follow this code of conduct or otherwise disrupt the community, we reserve the right to do the following: alter or remove any content you’ve posted; deactivate or ban your account on third-party sites; deactivate your account in Slack; or otherwise prevent you from interacting with the community.
Pokud se rozhodnete neřídit se těmito pravidly nebo jinak narušovat komunitu, vyhrazujeme si právo provést následující: pozměnit či odebrat jakýkoli obsah, který zašlete; deaktivovat nebo vyloučit váš účet na stránkách třetích stran;deaktivovat váš účet v komunikátoru Slack; či jinak vám zabránit v interakci s komunitou.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

Life priorities, interests, and passions can change. If you’re involved with an elementary-related project but feel you must remove yourself from it, do so in a way that minimizes disruption. When we work together, our work and ideas are no longer just our own; they belong to the elementary community as a whole. Inform other members of the team that you intend to step down, and if possible, help find someone to pick up your work. At the very least, ensure your work can be continued where you left off.
Životní priority, zájmy a nadšení se může změnit. Pokud se účastníte projektu, souvisejícího s elementary, ale cítíte, že toho z nějakého důvodu musíte nechat, udělejte to prosím tak, abyste minimalizovali dopady. Když pracujeme společně, naše práce a nápady tím už nejsou jen naše vlastní – náleží celé komunitě elementary. Sdělte ostatním členům kolektivu, že plánujete odstoupit a pokud možno pomozte najít někoho, kdo převezme vaši práci. Přinejmenším ale zajistěte, že na vaší práci bude možné navázat.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

Similarly, always strive to be professional, accurate, and respectful when interacting with or mentioning other projects, companies, or people. Remember that your words and interactions may be perceived as those of the greater elementary community. While constructive criticism can be helpful, always approach it from a positive direction, and never misrepresent or slander—if you are unsure, err on the side of omitting.
Obdobně, při interakci (nebo zmínkách o) s ostatními projekty, společnostmi či lidmi, se vždy snažte být profesionální, přesní a ohleduplní. Pamatujte, že vaše slova a interakce mohou být vnímány jako reprezentace celé komunity kolem elementary. Takže například i když konstruktivní kritika může být užitečná, vždy k ní přistupujte z pozitivního směru a nikdy neuvádějte v omyl nebo nepomlouvejte – pokud váháte, raději ji vynechte.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

If you feel someone—be it a new or longtime contributor—is coming off as rude, kindly let the person know. Getting out in front of issues before they compound is critical. Everyone has a role to play in helping communication flow smoothly in our (sometimes challengingly) unique work environment.
Pokud máte pocit, že někdo – ať už nový či dlouholetý přispěvatel – se chová hrubě, vlídně jí/mu to dejte vědět. Řešit problémy, než se nakupí, je rozhodující. V našem jedinečném (byť občas náročném) pracovním prostředí může každý přispět k tomu, aby komunikace probíhala hladce.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / code-of-conductCzech

As a primarily online-based community, it’s important we avoid the potentially negative aspects of the Internet. Do not troll; starting fights or making remarks with the sole purpose of making someone mad is childish and unacceptable. Spam is also unacceptable; this includes posting links to irrelevant sites and repeatedly posting links to the same site. If someone is trolling or spamming, ignore and flag the user.
Protože jsme komunita, která funguje hlavně přes Internet, je důležité vyhýbat se jeho potenciálně negativním aspektům. Nechovejte se jako tzv. troll, nezačínejte slovní šarvátky nebo nemějte narážky, jejichž jediným účelem je někoho vytočit – bylo by to dětinské a nepřijatelné. Nevyžádaná sdělení (spam) jsou také nepřijatelná – ať už posílání odkazů na nesouvisející weby či opakované psaní odkazů na pořád jeden a ten samý web. Pokud se někdo chová jako troll nebo spamuje, ignorujte ho a nahlaste.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5,402
Translated 100% 22 826 5,402
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 29, 2020, 6:01 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity