Translation status

35 Strings 100% Translate
674 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar ryonakano User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378 User avatar jeremypw
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Ukrainian) 04da84cb
User avatar ihor_ck authored 23 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/privacy.json
Translation file _lang/cs/privacy.json
User avatar p-bo

Translation changed

Website / privacyCzech

We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
Aktivně chráníme údataje o vás před námi samotnými a ostatními tím, že je neshromažďujeme. Věříme, že ctění a chránění Vašeho soukromí je věcí etiky – <strong>lidé mají základní právo na nejvyšší míru soukromí, dokonce i před organizacemi a produkty, kterým důvěřují.</strong>
8 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

This website uses the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to anonymously count visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a>
Tento web používá open source nástroj pro analýzu návštěvnosti Plausible Analytics, směrovaný přes naší doménu <code>stats.elementary.io</code>, který anonymně počítá návštěvy, stahování, atd. Stejná data, která vidíme si můžete zobrazit na <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">veřejné nástěnce</a>. Nejsou používány cookie a osobní údaje – není uchovávána ani IP adresa nebo webový prohlížeč. Podrobnosti naleznete v <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">zásadách ohledně sběru dat v nástroji Plausible</a>
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

<strong>elementary OS does not share any data collected from your online accounts.</strong> The data is never sent to elementary or third-party servers.
<strong>elementary OS nesdílí žádná data shromážděná z online účtů.</strong> Data nikdy nejsou odesílána na servery společnosti elementary či třetích stran.
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

<strong>Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties.</strong> It is used to populate your locally-installed apps such as Mail, Calendar, Tasks, Files, and Photos with your data so you can access it.
<strong>Vaše data jsou uložena na vašem zařízení a nikdy nejsou odesílána na servery společnosti elementary nebo třetích stran.</strong> Těmito data jsou naplňovány na počítači nainstalované aplikace, jako např. E-mail, Kalendář, Úkoly, Soubory a Fotky, prostřednictvím kterých k nim přistupujete.
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

If you choose to add an online account, your copy of elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. <strong>elementary does not collect any of this data.</strong>
Pokud si zvolíte přidat online účet, vaše instance elementary OS může shromažďovat a ukládat vaše jméno, e-mailové adresy, profilový obrázek, e-mailové zprávy, události z kalendáře, kontakty, fotky a soubory z vašich propojených účtů na vašem zařízení. <strong>společnost elementary žádná z těchto dat neshromažďuje.</strong>
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

elementary OS optionally integrates with online accounts such as email and calendar providers via System Settings. Data from these providers may be retrieved by your copy of elementary OS and stored locally on your device to be displayed in locally-installed apps such as Mail, Calendar, and Tasks. <strong>This data is not sent to elementary or shared with any third party.</strong>
elementary OS volitelně začleňuje online účty jako například poskytovatele e-mailových a kalendářových služeb (prostřednictvím Nastavení systému). Data od těchto poskytovatelů mohou být získávána vaší instancí elementary OS a ukládána přímo na vašem zařízení pro zobrazování v na počítači nainstalovaných aplikacích, jako například E-mail, Kalendář a Úkoly. <strong>Tato data nejsou odesílána společnosti elementary ani sdílena s žádnou třetí stranou.</strong>
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Tattle-tale
„Žalobníček“
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others.
elementary OS přichází s vestavěnými ochranami soukromí, které vám pomáhají chránit vaše data před ostatními.
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

Protections
Ochrany
10 days ago
User avatar p-bo

New translation

Website / privacyCzech

<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service.
<strong>Neshromažďujeme žádné údaje z elementary OS.</strong> Vaše soubory, nastavení a veškerá další osobní data zůstávají na zařízení dokud nám je výslovně nenasdílíte prostřednictvím aplikací či služeb třetích stran.
10 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 35 674 4,310
Translated 100% 35 674 4,310
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2022, 12:11 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity